Átrium

Na Katechézy Dobrého pastiera prichádza dieťa do átria. Záleží nám na tom, aby toto prostredie nebolo ničím rušené, a aby pozornosť dieťaťa nebola strhávaná. Návšteva átria je pravidelná a systematická. Aby dieťa mohlo budovať vzťah, potrebuje na tom pracovať a nadobudnúť zvyk a mať vyhradený čas. Preto dieťa navštevuje átrium každý týždeň.

V átriu má všetko svoje miesto. Dieťa tu má možnosť absolvovať krátku katechézu, a potom si môže v slobode vybrať to, k čomu je vnútorne pozývané. Dieťa si samo vyberá spomedzi jemu známych katechéz, materiálov. Je pozvané k sústredenej a radostnej činnosti.

Vytvorme s deťmi spoločenstvo, v ktorom môžeme spoločne rásť.

Ako si môžem predstaviť to, čo sa deje v átriu?

Boh a dieťa sú vo vzťahu, ktorému chcú katechézy citlivo a s úctou napomáhať. Dieťa je schopné vnímať najväčšie skutočnosti viery, v čom sa mu nesmie brániť. Našou túžbou by malo byť umožňovať dieťaťu objaviť pravdu na takej hlbokej úrovni, akej je schopné.

Základom katechézy Dobrého pastiera je predstavovanie radostnej cesty pre dieťa i dospelého.

Metodológia katechézy Dobrého pastiera stojí na vzdelávacích princípoch Montessori. Vyškolený učiteľ/katechéta pripravuje pre deti špeciálne prostredie pre ich prácu, modlitbu a rozjímanie. Materiály používané pri katechézach umožňujú deťom pracovať samostatne po ich úvodnom predstavení.

Modlitba, kontemplácia a ticho sú prirodzené súčasti detského duchovného života, ktoré si musíme ctiť.

Ako v átriu hľadíme na dieťa?

Dieťa prijímame s celou jeho jedinečnosťou. Vieme, že tento vek detí je v mnohom jedinečný a v živote sa už tak dôležité obdobie, ktoré kladie základ osobnému a duchovnému životu, nezopakuje v tak silnej a intenzívnej miere.

Dieťa má v tomto veku otvorené základné životné nastavenia a cez správanie, prístup, aktivity a činnosti, cez samotné fungovanie v átriu, mu umožňujeme naučiť sa pracovať s chybou, dokončovať činnosti, osvojiť si systém a poriadok,  rešpektovať iných a v neposlednom rade, naučí sa práci v tichu. Pochopí, že Boží hlas môžeme počuť len vtedy, keď mu načúvame, v tichosti.

Dieťa v tomto veku vníma veci spontánne. Prijíma ich celé. Aj jeho viera je spontánna.

Dieťa má jedinečnú schopnosť zaľúbiť sa do Boha, teda nadviazať s ním vzťah. Dieťaťu je sprostredkovaná Božia láska ako bezpodmienečná.

Katechéta v átriu má aj svojho pomocníka. Obaja hovoria málo, potichu a v prvom rade, sprostredkúvajú vzťah. Katechézy a ani iné činnosti v átriu nie sú o nich. Oni dieťaťu načúvajú a sprevádzajú ho. Túžbou každého, kto s deťmi pracuje je pomôcť dieťaťu, aby mohlo rásť bližšie k Bohu.

Katechéta je služobníkom posolstva, ktoré nie je jeho vlastným. Spolu s dieťaťom chce pokorne načúvať Božiemu slovu.